Sponsorlu BağlantılarCuma

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

13. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tec­rübeleri açısından uygulanacak eğitim metotlarından biri değildir?
A) Örnek olaylar
B) Beceri uygulama deneyleri
GERİ
C) Grup tartışmaları
D) Taklit etme ve kopyalama
14. Yetişkin eğitimi performansını etkileyen faktörler ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağı d a kilerden hangisi örgün eğitimin tanımıdır?
A) Planlı, programlı ve sistemli olarak eğitim kurumlarında yürütülen ve belli bir hiyerarşik sıra içinde bir alt-takinin bir üst kademeye hazırladığı eğitimdir.
B) Planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen, örgün eğitimin dışında ve örgün eğitimin boşluklarını, eksiklik­lerini ve kaybedilen şansları gider­meyi ya da yeni gelişmeleri aktarmayı amaçlayan eğitim türüdür.
C) Belli bir planı, programı ve sistemi ol­mayan, eğitim kurumlarınca yürütül­meyen 
DEVAMI 
ve tüm toplumun günlük ya­şamı sırasında sürüp giden eğitimdir.
D) Hepsi
2. Planlı, programlı ve sistemli olarak yürü­tülen, örgün eğitimin dışında ve örgün eğitimin boşluklarını, eksikliklerini ve kaybedilen şansları gidermeyi ya da yeni gelişmeleri aktarmayı ve böylece İnsan­ları geliştirmeyi amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Uluslararası etik kurallara ilişkin aşağıda­kilerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı profesyonellerinin sadece bireysel çalışmalarını içerir.
B) Özel ya da kamu işletmelerinde iş gü­venliği, hijyen, sağlık ve çevre ile ilgili görev yapan ve sorumluluk alan uz­manlar için uygundur.
C} İş sağlığı profesyonelleri terimi, mes­leği gereği profesyonel anlamda so­rumluluk alarak iş sağlığı gündemiyle uğraşan geniş bir grup için kullanıl­mıştır.
GERİ
D) İş sağlığı çalışanları tarafından ve hiz­met birimlerinde, serbest pazar ko­şullarında ya da kamuda bulunmala­rına bakılmaksızın uygulanmalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etik kurallarıyla ilgili yanlıştır?

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 22 ile sayfa 36 arasındaki sayfaların cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Derinin rengi nasıl oluşur?
Üst derinin alt kısmındaki özel hücrelerde bulunan renk verici maddeler ve bunların miktarı . derinin rengini belirler.
2. Deride bulunan reseptörler hangi uyarılara karşı duyarlıdır?
DEVAMI
Derideki reseptörler; sıcaklık, dokunma, acı ve basınca duyarlıdır. .............................................
3. Alt deride bulunan kan damarları, ter bezleri ve yağ bezlerinin görevleri nedir?
Alt. deride bulunan. kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığını ayarlar. Yağ bezleri ise . üst . derinin yumuşak .kalmasını . sağlar.............................................................................................................

7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı sayfa 9 ile sayfa 16 arası cevapları

a. Mark hasn't got friends these days because he is very selfish.
b. Edward can't remember the dates and the addresses, so he isn't punctual.
DEVAMI
c. Claire is jealous of her sister because her sister is more beautiful and successful than her.
a. Mark hasn't got friends these days because he is very selfish.
b. Edward can't remember the dates and the addresses, so he isn't punctual.  c. Claire is jealous of her sister because her sister is more beautiful and successful than her. I Write the opposites of the adjectives.
Complete the sentences and do the quiz. Write True (T) or False (F).
Read the quote. What does it mean?

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 21 arasındaki sayfaların cevapları

Etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yaptığınız etkinlikte kullandığınız malzemeler, hangi sindirim sistemi organlarına benze­tilebilir? 
Neden? 2. Kilitli torbaya eklenen suyun görevini, sindirim sistemimizdeki hangi salgılar yapmakta­dır? Bu salgılar hangi yapı ve organlar tarafından salgılanmaktadır?
2. Etkinlik: Tablo Tamamlayalım
Aşağıdaki tabloda sindirimde görevli yapı, organ ve salgıların adları verilmiştir. Bu yapı ve organların sindirimdeki görevlerini ilgili sütuna yazınız.
Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1. İnce bağırsakta emilerek kana karışan sindirilmiş besinler, karaciğere uğramadan vücu­da dağılsaydı ne gibi sorunlar yaşanırdı? Neden?

7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı sayfa 8 ile sayfa 24 arası cevapları

Physical Appearance: beautiful, slim, short, well-built, overweight, of medium height
Personality: punctual, generous, thoughtful, easygoing, outgoing, clumsy, selfish, honest, forgetful, stubborn

Find classmates who are easygoing, forgetful, generous, honest, outgoing, thoughtful, tall, slim.
DEVAMI
3. Listen to Melanie and note her age.
I am Melanie. I am 13 years old. I live with my family in London. I have got long straight hair and brown eyes. Look at the picture. I am wearing a white blouse. I am an outgoing girl. They are Clara, Sam and Mandy, my close friends. The girl with curly dark hair is Clara and the one between us is Mandy. Sam is wearing a white T-shirt. She has got long straight fair hair. I love them.

6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı sayfa 89 ile sayfa 95 arası cevapları

Activity 1
Look at the clocks and write the time.
Students revise telling the time. You can have students do this activity either in the class or at home depending on your time. Ask students to look at the clocks and write the time. Check the answers with the whole class.
DEVAMI
1. It's seven o'clok.
2. It's half past five.
3. It's twenty past seven.
4. It's a quarter to seven.
5. It's half past nine.
6. It's half past seven.
7. It's four o'clock.
8. It's twenty past six.
9. It's half past three.

5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı 1.ünite, 2.ünite ve 3.ünite cevapları

5. Act out. (Pair work)
The aim of this activity is to allow students to ask and answer simple questions regarding routines.
1. Ask students to work in pairs.
DEVAMI
2. One student plays the part of a reporter and another a celebrity of her/his choice.
3. Give them some time to practice in pairs.
4. Encourage students to prepare their own questions in addition to the ones in the book.
5. Ask volunteers to perform for the class.
6. Interview your friend. (Pair work)
The aim of this activity is to allow students to make simple inquiries and ask and answer questions regarding routine activities.
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar