Sponsorlu BağlantılarCuma

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

13. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tec­rübeleri açısından uygulanacak eğitim metotlarından biri değildir?
A) Örnek olaylar
B) Beceri uygulama deneyleri
GERİ
C) Grup tartışmaları
D) Taklit etme ve kopyalama
14. Yetişkin eğitimi performansını etkileyen faktörler ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağı d a kilerden hangisi örgün eğitimin tanımıdır?
A) Planlı, programlı ve sistemli olarak eğitim kurumlarında yürütülen ve belli bir hiyerarşik sıra içinde bir alt-takinin bir üst kademeye hazırladığı eğitimdir.
B) Planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen, örgün eğitimin dışında ve örgün eğitimin boşluklarını, eksiklik­lerini ve kaybedilen şansları gider­meyi ya da yeni gelişmeleri aktarmayı amaçlayan eğitim türüdür.
C) Belli bir planı, programı ve sistemi ol­mayan, eğitim kurumlarınca yürütül­meyen 
DEVAMI 
ve tüm toplumun günlük ya­şamı sırasında sürüp giden eğitimdir.
D) Hepsi
2. Planlı, programlı ve sistemli olarak yürü­tülen, örgün eğitimin dışında ve örgün eğitimin boşluklarını, eksikliklerini ve kaybedilen şansları gidermeyi ya da yeni gelişmeleri aktarmayı ve böylece İnsan­ları geliştirmeyi amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Uluslararası etik kurallara ilişkin aşağıda­kilerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı profesyonellerinin sadece bireysel çalışmalarını içerir.
B) Özel ya da kamu işletmelerinde iş gü­venliği, hijyen, sağlık ve çevre ile ilgili görev yapan ve sorumluluk alan uz­manlar için uygundur.
C} İş sağlığı profesyonelleri terimi, mes­leği gereği profesyonel anlamda so­rumluluk alarak iş sağlığı gündemiyle uğraşan geniş bir grup için kullanıl­mıştır.
GERİ
D) İş sağlığı çalışanları tarafından ve hiz­met birimlerinde, serbest pazar ko­şullarında ya da kamuda bulunmala­rına bakılmaksızın uygulanmalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etik kurallarıyla ilgili yanlıştır?

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler ara­sında ver almaz?
A) Dürüstlük ve şeffaflık
B) Hayat koşulları
C) İtibar ve saygı
DEVAMI
D) Bilgilendirme
2. Etik kurallara ilişkin aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ

1. Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen iş­lerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç işçi postası çalıştırılacak şe­kilde düzenlenir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2. 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç iş­çilerin hangi saat aralığında çalıştırılması yasaktır?

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

12. Çocuk ve genç işçilere dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında kaç dakika ara din­lenme süresi verilmesi zorunludur?
A) 30
B} 45
C) 60
D) 75
13. Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz?
GERİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma haya­tındaki özel risk grupları arasında yer al­mamaktadır?
A) Özürlüler
B) Çocuklar 
C) Kadınlar
DEVAMI
D) Sporcular
2. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi genç işçi­dir?

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ

1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kap­samında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, hangi şartlarda sektör sınırlama olmak­sızın kendi meslekleri ile ilgili ağır ve teh­likeli işlerde çalıştırılabilirler?
A) Sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla.
B) Çalışabileceğine dair tam teşekküllü rapor alması şartıyla
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğünün onayı şartıyla
D) Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli işlerde çalıştırılacaklar 3308 sayılı Mesleki Eği­tim Kanununa göre almaları gereken bel­gelerden değildir?
A) Diploma
B) Yetki belgesi
C) Ustalık belgesi
D) Okur yazarlık belgesi
3. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılamaz?
A) 21 yaşını doldurmamış işçiler
B) 18 yaşını doldurmamış işçiler
C) 16 yaşını doldurmamış işçiler D} Hepsi
NOT:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine yeni bir yönetmelik çıkmamıştır. Konuyla ilgili İş Kanunu maddeleri de yürürlükten kalk­mıştır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mev­zuat boşluğu olduğundan soru hazırlamak imkansız hale gelmiştir. Bu konuda ancak bu kadar soru hazırlayabilmekteyim.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası
Yanıtlar
1. Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 5. mad­desine göre; "5/6/1986 tarihli ve 3308 sa­yılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumla­rından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirti­len sınırlamalara bağlı kalmaksızın İhtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabi­lirler."
Yanıt: A
2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş­lerde Çalıştırılacakların mesleki eğitimle­rine Dair yönetmeliğin 6. Maddesine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre veri­len diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kal­falık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerin­den birisini almaları gerekir.
Yanıt: B
3. 16 yaşını doldurmamış işçiler kesinlikle ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Yanıt: C

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerden değildir?
A) Statik elektrik kontrolleri
B) Risk Değerlendirmesi
C) Paratoner kontrolleri
GERİ
D) Kaldırma araçları kontrolleri
12. Aşağıdakilerden hangisi organizasyona yönelik belgelerden değildir?
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar